تاسیس ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

دانشگاه ازاد

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

مساحت پروژه : ۴۹۰۰ مترمربع

مبلغ پیمان : ۰۰۰ /۶۱۰ /۰۶۴ /۲۱ ریال

تاریخ پیمان : ۰۱ /۰۴ /۱۳۸۹

مدت پیمان : ۱۸ ماه شمسی

 

دانشگاه ازاد
دانشگاه ازاد
دانشگاه ازاد