پارک علم وفناوری

 احداث ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

کارفرما: پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

مشاور: مهندسین مشاور پردیس محاسب

مساحت پروژه:۱۲۰۰۰ متر مربع

مبلغ پیمان: ۶۷/۴۹۲/۴۲۵/۸۱۰ ریال

تاریخ پیمان:۱۳۹۵/۱۱/۲۳

مدت پیمان:۱۸ ماه شمسی

پارک علم وفناوری
پارک علم وفناوری
پارک علم وفناوری
پارک علم وفناوری
پارک علم وفناوری