چاه مسافر

بهسازی و نوسازی راه روستایی چاه مسافر

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

مشاور : اداره نظارت بر راه های اصلی و فرعی

مساحت پروژه : ۲۰ کیلومتر

مبلغ پیمان : ۷۱۱ /۱۸۳ /۷۲۲ /۲۳ ریال

تاریخ پیمان : ۳۱ /۰۲ /۱۳۹۴

مدت پیمان : ۷ ماه شمسی

 

چاه مسافر
چاه مسافر
چاه مسافر
چاه مسافر
چاه مسافر
چاه مسافر