پل شوشود

بهسازی و نوسازی راه های فرعی – تقاطع غیر همسطح شوشود

مساحت پروژه : پل ۳۰ متری

نوع قرارداد : فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال ۱۳۹۴

محل پروژه : خراسان جنوبی، بیرجند، کمر بندی غرب به شرق، تقاطع شوشود

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

مشاور : اداره نظارت بر راه های اصلی و فرعی

مشخصات پروژه : اجرای عملیات خاکی وابنیه فنی پل روگذر ۳۰ متری (تقاطع غیر همسطح)

مبلغ پیمان : ۶۶۳ /۷۱۱ /۸۲۷ /۱۱ ریال

شماره پیمان : ۱۳۷۷۹

تاریخ پیمان : ۱۹ /۰۳ /۱۳۹۴

مدت پیمان : ۹ ماه شمسی

تاریخ شروع پروژه : ۱۹ /۰۳ /۱۳۹۴

پل شوشود
پل شوشود
پل شوشود
پل شوشود