سد سیاهو

اجرای جاده دسترسی و ابنیه فنی سد مخزنی سیاهو

مساحت پروژه :

کارفرما : شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

مبلغ پیمان : ۹۴۹ /۳۰۵ /۷۶۲ /۵۴

مدت پیمان : ۹ ماه

 

سد سیاهو
سد سیاهو
سد سیاهو
سد سیاهو
سد سیاهو