احداث دانشکده ادبیات دانشگاه شوکت آباد بیرجند

دانشکده ادبیات

 

کارفرما : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه بیرجند

مشاور : مهندسین مشاور ابنیه نواندیش

مساحت پروژه : ۶۵۴۲ مترمربع

مبلغ پیمان :  ۴۰۰ /۷۵۰ /۶۶۱ /۳۵ ریال

تاریخ پیمان : ۰۳ /۰۸ /۱۳۹۰

مدت پیمان : ۲۰ ماه شمسی

 

دانشکده ادبیات
دانشکده ادبیات
دانشکده ادبیات