گمرک

اجرای ابنیه و محوطه سازی مجتمع ۱۷ هکتاری گمرکات خراسان جنوبی

کارفرما : اداره کل گمرکات خراسان جنوبی

مشاور : مهندسین مشاور پارس نقش

مبلغ پیمان : ۴۵۱ /۰۵۴ /۵۶۸ /۱۱

تاریخ پیمان : ۱۴ /۴ /۹۵

مدت پیمان : ۳ ماه

گمرک
گمرک
گمرک
گمرک
گمرک