اجرای کامل فنداسیون، سقف تخت، عملیات تکمیلی ابنیه و… کارخانه کویرتایر

مشخصات پروژه : اجرای کامل فنداسیون، سقف تخت، عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات برقی – مکانیکی لوله ها و جایگاه ایرواشر توسعه سالن های تولید کارخانه کویرتایر

کارفرما : شرکت کویر تایر

مشاور : مهندسین مشاور پارس نقش

مبلغ پیمان : ۶۶۴ /۳۱۰ /۱۸۱ /۱۲

تاریخ پیمان : ۸ /۱ /۹۶

مدت پیمان : سه ماه شمسی

تاریخ شروع پروژه : ۸ /۱ /۹۶

 

کویرتایر
کویرتایر
کویرتایر
کویرتایر