پروژه تکمیل مجتمع آموزشی حیات طیبه مهر شهر بیرجند (سردار دلها سپهبد شهید قاسم سلیمانی)

مجتمع آموزشی

کارفرما : اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی

مساحت پروژه:۱۰۲۶۳ متر مربع

مبلغ پیمان : ۲۲۶ /۱۲۹ /۴۰۳ /۱۶۰

تاریخ پیمان : ۱۲ /۱۰ /۹۷

مدت پیمان : ۱۸ ماه شمسی