احداث سایبان انبار و تکمیل محوطه سازی مجموعه انبار شرکت گاز استان خراسان جنوبی

مشخصات پروژه : احداث سایبان انبار لوله های پلی اتیلن و احداث بالشتک ها بتنی دپوی لوله های فولادی و تکمیل محوطه سازی مجموعه انبار شرکت گاز استان خراسان جنوبی

کارفرما : شرکت گاز استان خراسان جنوبی

مشاور : سیبا نقش طوس

مساحت پروژه : ۲۳۴۰ متر مربع

مبلغ پیمان : ۰۷۶ /۶۹۵ /۸۷۳ /۲۷

تاریخ پیمان : ۸ /۱۱ /۱۳۹۸

مدت پیمان : ۸ ماه شمسی

 

شرکت گاز استان
شرکت گاز استان