سوله خنگ

تکمیل سالن ورزشی روستای خُنگ

کارفرما :اداره کل ورزش وجوانان استان خراسان جنوبی

مساحت پروژه :۱۵۴۷ متر مربع

مبلغ پیمان : ۶۸۱ /۶۵۱ /۱۵۶ /۶

تاریخ پیمان : ۲۹ /۲ /۹۷

مدت پیمان : ۶ ماه

 

سوله خنگ
سوله خنگ
سوله خنگ