تکمیل سالن ورزشی نوغاب درمیان

نوع قرارداد : بخشنامه سرجمع و فهرست بها سال ۱۳۹۷

مساحت پروژه : ۱۳۹۰ متر مربع

کارفرما : اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

مبلغ پیمان : ۰۷۸ /۰۳۵ /۲۹۸ /۶

تاریخ پیمان : ۱ /۱۰ /۱۳۹۷

مدت پیمان : ۳ ماه شمسی

تاریخ شروع پروژه : ۱ /۱۰ /۹۷