احداث خوابگاه پسران دانشگاه شوکت آباد بیرجند

خوابگاه پسران

مشخصات پروژه : تکمیل عملیات ساختمانی و تأسیسات مکانیکی و برقی

کارفرما : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه بیرجند

مشاور : مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه بیرجند

مساحت پروژه : ۳۱۱۲ مترمربع

مبلغ پیمان : ۶۶۴ /۲۰۸ /۲۱۳ /۲۰ ریال

تاریخ پیمان : ۰۷ /۱۰ /۱۳۹۲

مدت پیمان : ۱۰ ماه شمسی

 

 

 

خوابگاه پسران دانشگاه
خوابگاه پسران