احداث بخشی از محور طبس _ بشرویه

مساحت پروژه : ۵۱۰۰ متر

نوع قرارداد : فهرست بهای راه و باند تجمیع شده ۱۳۹۳

محل پروژه : خراسان جنوبی، محور طبس به بشرویه

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

مشاور : مهندسین مشاور راه یاب ملل

مشخصات پروژه : اجرای عملیات خاکی، آسفالت و ابنیه فنی محور طبس – بشرویه

مبلغ پیمان : ۴۶۹ /۳۹۲ /۵۹۹ /۳۰ ریال

شماره پیمان : ۴۴۴۹۱

تاریخ پیمان : ۱۶ /۰۹ /۱۳۹۳

مدت پیمان : ۱۲ ماه شمسی

تاریخ شروع پروژه : ۲۵ /۰۹ /۱۳۹۳