آماده سازی خیابان های داخلی انبار نفت جدید بیرجند

مساحت پروژه : ۲۵۰۰۰ متر مربع

نوع قرارداد : فهرست بهای ۱۳۹۲

محل پروژه : خراسان جنوبی، بیرجند، کیلومتر ۵ جاده بیرجند _ مشهد

کارفرما : وزارت نفت، شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

مشاور : مهندسین مشاور گسترش راه و ابنیه شرق، مهندسین مشاور پارس نقش

مشخصات پروژه : اجرای عملیات خاکی، آسفالت و محوطه سازی خیابان های انبار نفت جدید بیرجند

مبلغ پیمان : ۰۵۷ /۸۵۶ /۲۴۱ /۱۷ ریال

۲۵ درصد افزایش پیمان : ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ ریال

شماره پیمان : ۷۷۴۴ /۲۶ /۸۷۴

تاریخ پیمان : ۲۳ /۰۵ /۱۳۹۳

مدت پیمان : ۶ ماه شمسی