پل شاهرود

احداث پل پیامبر اعظم( پل شاهرود)

موضوع پیمان: اجرای کامل پل پیامبر اعظم در تقاطع کمربندی غرب و کانال کبوترخان (پل شاهرود)

کارفرما:اداره راه و شهرسازی خراسان خبوبی

مبلغ پیمان:۲۶۱ /۴۲۰ /۳۹۷ /۱۵ ریال

تاریخ پیمان: ۲۷ /۴ /۹۲

مدت پیمان:۹ ماه شمسی

پل شاهرود
پل شاهرود
پل شاهرود
پل شاهرود
پل شاهرود
پل شاهرود
پل شاهرود
پل شاهرود
پل شاهرود
پل شاهرود